SERVIS 24/7 +420 728 534 644

O spoločnosti

Spoločnosť JAPO GROUP

Bola založená v roku 2005.
Od Svojho založenia pôsobí v oblasti stavebníctva, obchodu, kde vykonáva služby spojené so zabezpečením stavieb po stránke materiálnej, technickej, organizačnej a logistickej.
Od roku 2008 rozšírila činnosť o problematiku návrhov, komplexnej prípravy rozvodov a samotnou montážou elektronických slaboprúdových systémov.

Na základe pracovných úspechov a dosiahnutých výsledkov, došlo v roku 2012 k pretransformovaniu spoločnosti z JAPO na JAPO Group, s.r.o.,
ktorá sa zaoberá komplexnou dodávkou služieb a prác v oblasti elektroniky, elektroinštalácie NN, stavebníctva a obchodu.
V roku 2018 sme otvorili “dcérsku” spoločnosť v Slovenskej republike, kde predmet podnikania je úplne totožný. Komplexná dodávka služieb a prác v oblasti elektroniky, elektroinštalácie NN, stavebníctva a obchodu.

Misia našej spoločnosti je prostredníctvom vyššie uvedených systémov, poskytovať Vám, takéto služby, ktoré Vám budú zjednodušovať profesijný a osobný život, budú Vám pomáhať predchádzať problémom v oblasti ochrany majetku a života. Aby ste sa s pokojným svedomím mohli venovať profesijným povinnostiam a súkromnému životu.

Vízia podniku – rozšíriť povedomie o vyššie spomínanej problematike za účelom poskytnúť maximálnu možnú ochranu osobám ako jednotlivcom, tak i firmám. Obmedziť akúkoľvek škodu im spôsobenú a chrániť vďaka týmto systémom ich životy.

Cieľom je svojou profesionalitou a individuálnym prístupom k riešeniu daných požiadaviek či už po stránke materiálnej, technickej alebo výkonnej, zabezpečiť maximálny komfort pre našich klientov. Z tohto dôvodu sa snažíme naše vzťahy s odberateľmi a dodávateľmi stavať na úroveň osobných vzťahov, založených na vzájomnej dôvere. Individuálnym prístupom a efektivitou k nám zadaným úlohám sa snažíme minimalizovať vstupné náklady, energiu a ľudské zdroje. Toto vytvára predpoklady k tvorbe zisku, bez toho aby sa to negatívne prejavilo na vzťahu s našimi odberateľmi a dodávateľmi.

Naši významní klienti

Spoločnosť JAPO GROUP s.r.o. od roku 2008 formou subdodávok a rôznych realizácií projektov, spolupracuje so spoločnosťou JIMI CZ a.s. , ktorá patrí medzi najväčších lídrov v oblasti slaboprúdových technológií v Českej republike.